Моля изчакайте...Юридическа информация

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

на “ПЕТКОМ 2002” ООД

„Петком 2002“ ООД, ЕИК 130951969 /наричано по-долу накратко „Дружеството“/ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и обработва същите в съответствие с този закон, Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ и РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните), наричан накратко „Регламента“.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира какви лични данни събира дружеството, как и за каква цел се използват, условията, при които се предоставят на трети страни и с каква цел. Политиката за поверителност може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането й в съответствие с евентуални промени в българското и приложимото европейско законодателство, както и с евентуални промени в дейността на дружеството.

„Петком 2002“ ООД, ЕИК 130951969 е с адрес на управление: гр. София 1407
район р-н Лозенец, ул. МАЙОР ТОМПСЪН, бл. 108, тел 0915/82599, Мейл office@simnet.tv.

Основната дейност на дружеството е свързана с обслужване на телекомуникационни мрежи, доставка на интернет, кабелно излъчване на телевизионен сигнал, производство и излъчване на телевизионна продукция./електронни съобщителни услуги/

 1. Как и какви данни събира Дружеството

Дружеството събира лични данни, които са необходими за изпълнение на  дейността му. Личните данни се събират лично от субектите на данните.

Лични данни, които събираме от служителите са :

 • Обикновени лични данни : имена, ЕГН, номер и дата на издава на лична карта, адрес, телефон, e-mail и данни от диплома за завършено образование;
 • Специални лични данни на служители: здравен статус (Болничен лист и заключение на Служба по трудова медицина).

Данните на потребителите, които се събират за осъществяване на електронни съобщителни услуги  включват:

 1. Tрафични данни – данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги:
 2. Данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки, както и за доказване на тяхната достоверност, включващи следните данни:
 • а) данни за абоната: за физически лица – трите имена, единен граждански номер и адрес, а за чуждестранни лица – личен номер и адрес; телефонен номер и имейл адрес – ако абоната е предоставил такива.
 • б) вид на използваните електронни съобщителни услуги;
 • в) стойност на ползваните услуги за съответния период;
 • г) информация, свързана с избрания от абоната начин на плащане и извършените и дължимите плащания;
 • д) информация за промени в ползването на услугата – ограничение за ползване, отпадане на ограничение;
 1. Цел на обработването на личните данни

Личните данни се обработват за цели, както следва:

 • За сключване и изпълнение на договори за предоставяне на електронни съобщителни услуги;
 • За целите на таксуването;
 • За осъществяване на комуникация с абонати на Дружеството-потребители на електронни съобщителни услуги по повод предоставяне на последните;
 • За осъществяване на комуникация с представители на контрагенти на Дружеството-юридически лица;
 • За сключване на трудови и граждански договори и спазване изискванията на трудовото законодателство;
 • За счетоводни нужди и изплащане на възнаграждения;
 • За маркетингови цели и целите на статистиката.

При изрично изразено съгласие от абоната/потребителя/ Дружеството използва трафични данни за целите на проучване на пазара, включително доколко предоставяните от него електронни съобщителни услуги удовлетворяват изискванията на потребителите. Личните данни на крайните потребители, получени във връзка с проучването, се деперсонифицират.

Лични данни могат да се използват в съответствие със ЗЕС за откриване, локализиране и отстраняване на неизправности и софтуерни грешки в електронните съобщителни мрежи; откриване и преустановяване на незаконно използване на електронните съобщителни мрежи и съоръженията, когато има основание да се смята, че такива действия се извършват и това е изложено писмено от засегнатата страна или от компетентен орган; за откриване и проследяване на обезпокоителни повиквания при наличие на заявка от засегнатия абонат, изискваща предприемане на мерки от Дружеството.

Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство :

 • Данните на служители се съхраняват за сроковете съгласно трудовото законодателство – а именно – 50г.+1 години oт датата на сключване на Договора.
 • Друга счетоводна документация,съдържаща лични данни – 10г.+1 години от датата на съставяне на документа;
 • Трафични данни за проучване на пазара, а именно: чрез трафик Трафични данни за проучване на пазара, а именно: чрез трафик мониторинг и програма за Телеметрия : за срок 0.5 години за съответния абонат/ клиент/ освен ако субекта на данни не поиска „да бъде забравен“ преди изтичане на този срок.
 • Данни на представители на контрагенти на Дружеството-юридически лица- до изтичане на срока на съответния договор и изпълнение на задълженията по него, освен ако субекта на данни не поиска „да бъде забравен“ преди изтичане на този срок.

Дружеството съхранява за срок от 6 месеца данни, създадени или обработени в процеса на тяхната дейност, които са необходими за:

 1. проследяване и идентифициране на източника на връзката;
 2. идентифициране на направлението на връзката;
 3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката;
 4. идентифициране на типа на връзката;
 5. идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство;
 1. Предоставяне на лични данни на трети лица

Дружеството не предоставя лични данни на трети страни за маркетингови цели.

Лични данни се предоставят на НАП и др. нормативно установени получатели когато законодателството го изисква и при спазване на нормативните изисквания;

При наличие на претенции, свързани с изпълнението на задължения на Дружеството като доставчик на услуги  или съдебно упражняване на права на Дружеството лични данни се предоставят на адвокат или адвокатска кантора;

Дружеството предоставя лични данни при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните на:

 • Служба по трудова медицина –данни на служители  за заключение за здравна пригодност;
 • Дружество, осъществяващо счетоводно обслужване.
 • Комисия за регулиране на съобщенията и други държавни органи– в случаите и по реда на ЗЕС.

Дружеството не предоставя лични данни в чужбина.

Дружеството във всеки случай предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

 1. Права на субектите на лични данни

Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на Дружеството  чрез настоящият документ.

Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват , имате право на достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).

Имате право да поискате от Дружеството да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни, както и да поискате вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Имате право да поискате заличаване на личните данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на Дружеството за установяване, упражняване или защита от съдебни и др.п. претенции.

Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на трафични данни за целите на проучването на пазара.

Имате право да поискате трансфер на вашите лични данни към друг Администратор.

Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на e-mail: office@simnet.tv или адреса на дружеството , посочен в Търговския регистър, като Дружеството ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с Регламента.

Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/  във връзка с обработване на личните му  данни.

Предоставянето на лични данни от служители на Дружеството е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни на останалите субекти на данни е договорно изискване. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни  с него не може да бъде сключен договор и не може да бъде получател на каквато и да е услуга.

Настоящата Политика за поверителност е приета през м. май 2018г. и се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Р България или ЕС.


Copyright SimNet. All rights reserved. Design by MENTOR Bulgaria