Моля изчакайте...

СЪОБЩЕНИЕ: В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-0984-C01, „ПЕТКОМ 2002“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016г.

1.jpg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-0984-C01, „ПЕТКОМ 2002“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016г. с предмет:

Доставка на ДМА за целите на проект BG16RFOP002-2.040-0984-C01 „Повишаване на капацитета на Петком 2002 ООД, чрез създаване на нов стопански субект“

Обособена позиция № 1: Доставка на ДМА за изграждане на архитектурата на кабелно разпределителна мрежа в гр. Кнежа:

  • Техническа система за пренос на данни, посредством Етернет пасивна оптична мрежа (EPON) – 1 бр.
  • Мултиплексираща модулна станция – 1 бр.
  • Оптичен предавател – 1 бр.
  • Оптичен усилвател със смесител за PON – 4 бр.
  • Сървърна система за управление на интернет базираните услуги – 1 бр.
  • Online UPS – 1 бр.
  • Апарат за термична и механична обработка на оптични влакна – 3 бр.

 

Обособена позиция № 2: Доставка на Дизел – генератор окомплектован с автоматично табло за управление – 1 бр.

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционните фондове (ИСУН), секция „Е-тръжни процедури“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index).

Краен срок за подаване на офертите – 21.04.2020г. (23:59 часа).

 

Изтеглете документите:

Съобщение

Пакет с документи

Copyright SimNet. All rights reserved. Design by MENTOR Bulgaria